Stadgar

§ 1 Ändamål och syfte

Svenska Karpklubben är en sammanslutning av karpfiskeintresserade personer i Sverige.

Klubben har till syfte:

att sprida kunskap och främja förståelse för modernt karpmete och catch & release samt förena svenska karpmetare i en nationell organisation.

att bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform.

att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattnens rationella utnyttjande. 

att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden.

att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.

att verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt.

att befrämja ett gott samarbete med sportfiskeklubbar, förbundet och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen.

att verka för ett gott kamratskap sportfiskare emellan.

§ 2 Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje  fiskeintresserad person som söker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

§ 3 Förvaltning

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskilt utsedd ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt 3 ledamöter och 2 suppleanter. Mandattiden för ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör är 2 år. Ledamöter och suppleanter har en mandattid på 1 år. Styrelsen är beslutsför när minst 4 ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika rösttal gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val, där lotten avgör. Klubben tecknas av fungerande ordförande samt kassör.

§ 4 Revision

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning anlitas utomstående revisionsfirma. Klubbens räkenskaper avslutas per den siste december årligen.

§ 5 Motioner

Motioner och ärenden som skall upptagas till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 6 Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av mötesfunktionärer.

5. Styrelsens förvaltningsberättelse.

6. Revisiorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.

9. Val av revisorer.

10. Val av erfoderliga kommitéer.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Styrelsens rapporter och förslag.

13. Motioner och ärenden.

14. Mötets avslutande.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsmötet skall utsändas minst 30 dagar före årsmötesdagen.

§ 8 Uteslutning

Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 dels majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

§ 10 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 dels majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till sportfiskebefrämjande åtgärder.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår